Informace dle zákona 106/1999 Sb. Tisk Email

 

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(dále jen „zákon“) platné pro Dobrovolný svazek obcí Povodí Berounky (dále také jen „DSO“)

 

č.

Název položky

Obsah položky

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Povodí Berounky

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Dobrovolný svazek obcí (dále jen "svazek") byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace viz Stanovy DSO

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

viz Stanovy DSO

4.

Kontaktní údaje povinného subjektu.

Kontakty

4.1

Kontaktní poštovní adresa

náměstí Republiky 1/1

306 32 Plzeň

4.2

Adresa pro osobní návštěvu

Viz Kontakty

4.3

Úřední hodiny

Nejsou stanoveny

4.4

Telefonní čísla

Viz Kontakty

4.5

Číslo faxu

DSO nemá fax

4.6

Adresa internetové schránky

http://www.cistaberounka-etapa2.eu/

4.7

Adresa e-podatelny

Viz Kontakty

4.8

Další elektronické adresy

Kontakt ID datové schránky: hu2krq7

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Případné platby můžete poukázat na účet:

35-3375940297/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO)

75042860

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ75042860

8.

Dokumenty

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy DSO

8.2

Rozpočet

Rozpočet na r. 2020

Rozpočet na r. 2019

9.

Žádosti o informace

Písemně na adresu organizace,

elektronicky na e-mail

nebo prostřednictvím datové schránky

případně ústně, telefonicky

viz Kontakty

s označením žádosti „žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.“

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu organizace nebo elektronicky – viz bod 4

Žádost o informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Povinný subjekt žádost posoudí a postupuje dle § 14 zákona. Povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí nebo žádosti nevyhoví, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění v souladu se zákonem.

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu, kterým bylo odmítnuto poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to dle § 16a) zákona.

12.

Formuláře

Formulář podání žádosti

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

14.

Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2

Vydané právní předpisy

DSO nevydává právní předpisy.

15.

Úhrady za poskytování informací

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení nebyla vydána.

16.

Licenční smlouvy

DSO dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

16.1

Vzory licenčních smluv

nejsou

16.2

Výhradní licence

nejsou

17.

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

18.

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Nejsou zřízeny

Poslední aktualizace: 15. 1. 2020

 


Vyřízené žádosti o informace:

dotaz 1

dotaz 2

dotaz 3