Informace dle zákona 106/1999 Sb. Tisk Email

 

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

(dále jen „zákon“) platné pro Dobrovolný svazek obcí Povodí Berounky (dále také jen „DSO“)

 

č.

Název položky

Obsah položky

1.

Název

Povodí Berounky

2.

Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí (dále jen "svazek") byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace viz Stanovy DSO

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu

viz Stanovy DSO

4.

Kontaktní spojení

Kontakty

4.1

Kontaktní poštovní adresa

náměstí Republiky 1/1

306 32 Plzeň

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Viz Kontakty

4.3

Úřední hodiny

Nejsou stanoveny

4.4

Telefonní čísla

Viz Kontakty

4.5

Adresa internetových stránek

http://www.cistaberounka-etapa2.eu/

4.6

Adresa podatelny

Viz Kontakty

4.7

4.8

Adresa e-podatelny

ID datové schránky: hu2krq7

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

Případné platby můžete poukázat na účet:

35-3375940297/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO)

75042860

7.

Plátce daně z přidané hodnoty - Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ75042860

8.

Dokumenty

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy DSO

8.2

Rozpočet

Rozpočet na r. 2023

Rozpočet na r. 2022

Rozpočet na r. 2021

Rozpočet na r. 2020

Rozpočet na r. 2019

9.

Žádosti o informace

Písemně na adresu organizace,

elektronicky na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

s označením žádosti „žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.“

10.

Příjem podání a podnětů

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu organizace nebo elektronicky – viz bod 4

Žádost o informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Povinný subjekt žádost posoudí a postupuje dle § 14 zákona. Povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí nebo žádosti nevyhoví, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění v souladu se zákonem.

11.

Předpisy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2

Vydané právní předpisy

DSO nevydává právní předpisy.

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení nebyla vydána.

13.

Licenční smlouvy

DSO dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

13.1

Vzory licenčních smluv

nejsou

13.2

Výhradní licence

nejsou

14.

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Poslední aktualizace: 14. 1. 2022

Vyřízené žádosti o informace:

dotaz 1

dotaz 2

dotaz 3