PDF Tisk Email

EU

ProgramRozvojeVenkova

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova je evropským zdrojem finančních prostředků kofinancovaných částečně ČR. Podpory jsou svým charekterem buď investiční (zejména osa I, III a IV) nebo plošné (osa II s výjimkou řešení lesních kalamit a podpory funkcí lesa). Plošné podpory jsou podávány formou tzv. jednotné žádosti každoročně do 15.5.. V rámci investičních podpor jsou vyhlašovány výzvy na příjem projektů.

Program rozvoje venkova (PRV) ČR na období 2007 - 2013 vychází z Národního strategického plánu rózvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Program se vztahuje na území České republiky a určuje politiku rozvoje venkova ČR v období 2007-2013.

Členění na jednotlivé prioritní osy:

Osa I - Zlepšení konkurence schopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II - Zlepšování životního prostředí a krajiny

OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova - Opatřením jsou podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a ostatní technické infrastruktury. Dále je podpořeno budování a obnova místních komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí - úprava veřejných prostranství a pořízení územně plánovací dokumentace.

Osa IV - Leader

 

Více informací na www.szif.cz