Ministerstvo zemědělství PDF Tisk Email

 

Národní dotace hrazené ze státního rozpočtu ČR, administrované Ministerstvem zemědělství ČR lze rozdělit do třech základních směrů - podpory různého charakteru vyhlašované formou Zásad, které každoročně schvaluje ministr zemědělství, podpory směřující do lesního hospodářství a podpory směřující do vodního hospodářství.

 

Vodní hospodářství:

Národní podpory Ministerstva zemědělství ČR v oblasti vod obsahují přehled programů a dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na obor vodovodů a kanalizací, na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží, na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, na protipovodňová opatření, na ostatní opatření ve vodním hospodářství a na dotace pro majetkoprávní vypořádání majetku.

Cílem jednotlivých programů je podpora výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky, podpora posílení protipovodňové funkce rybníků a vodních nádrží a zvýšení jejich bezpečnosti, podpora výstavby protipovodňových opatření a podpora oprav povodní poškozeného majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí a Lesy ČR, podpora správy drobných vodních toků, správy hlavních odvodňovacích zařízení, obnovy a provozu vodních cest podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona a podpora opatření pro zajištění realizace usnesení vlády ČR č. 444 ze dne            21. dubna 2008.

 

Dotace v zemědělství a potravinářství

Dotace ve vodním hospodářství

Dotace v lesním hospodářství a rybářství

 

129 120 - Podpora prevence před povodněmi II

129 130 - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

129 140 - Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací

129 170 - Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl

129 180 - Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II

129 190 - Podpora zemědělských vodních toků

229 110 - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku

129 270 - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II

 

Více informací na www.eagri.cz